งานวิจัยจากทุนของสาขาวิชาโดยคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

1. เกณฑ์การให้ทุนวิจัยของสาขาวิชาฯ รายละเอียดเพิ่มเติม และขั้นตอนการพิจารณาการให้ทุนวิจัยของสาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติม
2. บทคัดย่องานวิจัยทุนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เรื่อง พืชฤดูแล้งที่สามารถปลูกทดแทนข้าวนาปรังในจังหวัดเลย โดย รองศาสตราจารย์ ลัดดา พิศาลบุตร 
3. บทคัดย่องานวิจัยทุนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เรื่อง ความต้องการในการบริโภคนมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธ์ุภิญโญ
4. บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์
5. รายงานวิจัย เรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชร โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน และอาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง  รายละเอียด....
 
ผู้เข้าชม 115 คน UPDATE วันที่ 4/5/2021 10:34:50 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin