การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ walk-in exam

การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ 
Walk-in exam

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล ด้วยคอมพิวเตอร์ 
(Walk-in Exam) เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม โดยไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบด้วยระบบใหม่

- กรณีเป็นนักศึกษา
   นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 2/2559 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 2/2559 ที่สนามสอบได้อีก  (กรณีสอบซ่อมต้อง
ลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)

- กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 98
  ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือนกรกฎาคม 2560 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือนกรกฎาคม 2560 ได้อีกครั้งหนึ่ง

ชุดวิชาที่เปิดสอบ

ภาคการศึกษาที่ 2/2559 เปิดสอบจำนวน 28 ชุดวิชา (ระยะเวลาสอบ 3 ชั่วโมงในแต่ละชุดวิชา) ประกอบด้วย

110103 ทักษะชีวิต
210111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
310131 สังคมมนุษย์
410141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
510151 ไทยศึกษา
610161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (มีอัตนัย)
710171 การใช้ภาษาอังกฤษ
813413 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
920301 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1030210 การจัดการการผลิตและดำเนินงาน และหลักการตลาด
1130211 องค์การและการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
1232206 สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1340101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
1441201 กฎหมายมหาชน
1541212 กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด (มีอัตนัย)
1650103 สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1753202 การสาธารณสุขทั่วไป
1854112 ระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
1954114 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การควบคุม
2060120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2171201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2280202 สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย
2380204 เศรษฐกิจกับการเมืองไทย
2480308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ (มีอัตนัย)
2581417 การบริหารและการพัฒนาองค์การ
2681427 กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์
2790201 การจัดการฟาร์ม
2896102 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 วันลงทะเบียนสอบ

     รับลงทะเบียนสอบ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2560 สำหรับการลงทะเบียนสอบ 
ให้นักศึกษาระบุชุดวิชาที่ต้องการลงทะเบียนสอบจากชุดวิชาทั้งหมด 28 ชุดวิชา โดยเลือกศูนย์สอบตามที่ต้องการ สำหรับชุดวิชาที่มีการสอบทั้งปรนัยและอัตนัย รับลงทะเบียนสอบตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2560 จนถึง 4 มิถุนายน 2560

     มหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับลงทะเบียนสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาหร์ของแต่ละรอบการสอบ เพื่อดำเนินการจัดข้อสอบและที่นั่งสอบ

ตัวอย่าง นักศึกษาต้องการสอบวันที่เสาร์ที่ มิถุนายน 2560 ระบบจะปิดรับลงทะเบียนสอบในวันอาทิตย์ที่ มิถุนายน 2560 เวลา 20.00 น.


 วัน เวลา และสถานที่สอบ

 จัดสอบ ณ ส่วนกลางที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มสธ.
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 6 ชั้น M
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น M
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 ชั้น M
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ชั้น 5
   สอบในวันเสาร์ - อาทิตย์ ของเดือน มิถุนายน 2560 จำนวน 8 วัน ๆ ละ 2 คาบ
   เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 16 คาบ
    
    รับสมัครสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
       ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ  1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
       โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 4 วัน คือ
    วันเสาร์ที่    3 มิถุนายน 2560
    วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560
    วันเสาร์ที่   10 มิถุนายน 2560
    วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
    
    รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560
       ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
       สำหรับการสอบวันที่ 17 - 25 มิถุนายน 2560 ที่นั่งสอบยังไม่เต็มและการสอบ
       ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 4 วัน คือ
    วันเสาร์ที่    17 มิถุนายน 2560
    วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560
    วันเสาร์ที่    24 มิถุนายน 2560
    วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

 จัดสอบ ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช ลำปาง
  อุบลราชธานี สุโขทัย ยะลา นครนายก เพชรบุรี และจันทบุรี
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 4, 11, 18, 25 มิถุนายน 2560 จำนวน 4 วัน ๆ ละ 2 คาบ
   เวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30) รวม 8 คาบ
    
    รับสมัครสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
       ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
       โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 2 วัน คือ
    วันอาทิตย์ที่   4 มิถุนายน 2560
    วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
    
    รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560
       ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
       สำหรับการสอบวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2560 ที่นั่งสอบยังไม่เต็ม และการสอบ
       ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 2 วัน คือ
    วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560
    วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

 จัดสอบ ณ ส่วนภูมิภาคที่ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   สอบในวัน อาทิตย์ ที่ 4, 11, 18, และวันในวันเสาร์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน
   2560 จำนวน 5 วัน ๆ ละ 2 คาบเวลา (09.00 - 12.00 และ 13.30 - 16.30)
   รวม 10 คาบ
    รับสมัครสอบช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
       ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
       โดยจัดให้มีการสอบทั้งหมด 2 วัน คือ
    วันอาทิตย์ที่  4 มิถุนายน 2560
    วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560
    
    รับสมัครสอบช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560
       ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะปิดรับสมัครสอบก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ของแต่ละรอบการสอบ
       สำหรับการสอบวันที่ 3 - 11 มิถุนายน 2560 ที่นั่งสอบยังไม่เต็มและการสอบ
       ที่มหาวิทยาลัยจัดให้อีก 3 วัน คือ
    วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560
    วันเสาร์ที่    24 มิถุนายน 2560
    วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

ข้อควรระวัง

เมื่อนักศึกษา เลือก วัน-เวลา สถานที่สอบและชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบแล้ว มหาวิทยาลัยไม่อนุญาต ใหนักศึกษาเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา และสถานที่สอบ

 


 คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนสอบ

 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2559 และเป็นชุดวิชาที่เปิดสอบ walk-in exam
 เป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 98 เลขประจำตัวขึ้นด้วย 9592xxxxxx ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เปิดสอบ
 สำหรับนักศึกษาหรือผู้เรียนที่จะลงทะเบียนสอบชุดต่อไปนี้
   ชุดวิชา 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
   ชุดวิชา 41212 กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด
   ชุดวิชา 80308 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ
ต้องสามารถพิมพ์คำตอบอัตนัยลงคอมพิวเตอร์ได้คล่อง


 ค่าธรรมเนียมการสอบ
    ชุดวิชาละ 300 บาท


 การชำระเงินค่าลงทะเบียนสอบ
    นักศึกษาสามารถชำระเงินสำหรับค่าลงทะเบียนสอบได้ดังนี้
1. ทางเคาน์เตอร์ธนาคาร โดยการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินที่มีบาร์โค้ด ไปชำระเงิน
    ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. ทาง KTB Online โดยนักศึกษามีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทย


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่
ผู้เข้าชม 402 คน UPDATE วันที่ 4/9/2017 1:48:37 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin