คณะทำงานศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

ที่ปรึกษา

2

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา โพธิ์ดี

ที่ปรึกษา

3

รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียหวาน

ที่ปรึกษา

4

รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น

ที่ปรึกษา

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริชาติ ดิษฐกิจ

หัวหน้าคณะทำงาน

6

รองศาสตราจารย์วรชัย สิงหฤกษ์

ผู้ทำงาน

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

ผู้ทำงาน

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา

ผู้ทำงาน

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

ผู้ทำงาน

10

อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ

ผู้ทำงาน

11

อาจารย์ ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม

ผู้ทำงาน

12

นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ

เลขานุการ

13

นางสาวอมรวรรณ ผงทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ


ผู้เข้าชม 112 คน UPDATE วันที่ 9/19/2022 8:18:59 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin