การใช้งานระบบ Online ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

1) ระบบรายงานความก้าวหน้าการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาฯ

2) ระบบ e-Service STOU 

3) ระบบ CHE QA Online

4) ระบบ  e-Education Target

5) ระบบ e-Performance

6) ระบบ e-Social

 
ผู้เข้าชม 156 คน UPDATE วันที่ 10/22/2019 9:31:02 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin