คณะกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจนณรงค์ เทียนสว่าง

  ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ

3

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

5

รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร ไชยเยศ

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

8

รองศาสตราจารย์ ดร.วรชัย สิงหฤกษ์

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

10

อาจารย์ ดร.วนาลัย วิริยะสุธี

เลขานุการประจำสาขาวิชาฯ

 นางสาวพิมพ์พันธ์ สิงหนาท

ผู้ช่วยเลขานุการประจำสาขาวิชาฯ 

 

 

 

ผู้แทนหลักสูตรและผู้แทนวิชาเอก

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้แต่งตั้งผู้แทนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานต่างๆ ของหลักสูตรและของวิชาเอก ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ชื่อ-สกุล

  1. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

(แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร)

อาจารย์เพชร ทวีวงษ์

  2. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

(แขนงวิชาการจัดการการเกษตร)

 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ))

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริลักษณ์ นามวงศ์

 

ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาโท

ชื่อ-สกุล

  1. หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร         

       วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์

  2. หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร     

       วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ)

รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น

 

ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ชื่อ-สกุล

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

      และการพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ


รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ


 

ผู้แทนวิชาเอก

  ชื่อ-สกุล        

1. วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

ผศ. ดร.ณรัฐ รัตนเจริญ

2. วิชาเอกสหกรณ์

ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ นามวงศ์

3. วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

ผศ. ดร. จรรยา สิงห์คำ

4. วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์

ผศ. ดร. วรินธร มณีรัตน์

5. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

อ. ดร. อภิษฎา เรืองเกตุ

6. วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

รศ. ดร. นาลัน แป้นปลื้ม

ผู้เข้าชม 123 คน UPDATE วันที่ 11/15/2023 11:38:28 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin