กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการในการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จำนวน หลักสูตร เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน คือ หลักสูตรหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร  หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์และธุรกิจชุมชน อ่านเพิ่มเติม  

ผู้เข้าชม 241 คน UPDATE วันที่ 4/9/2021 4:13:59 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin