ระดับปริญญาโท

แขนงวิชาสหกรณ์

                                    ข่าวประชาสัมพันธ์                                 แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา                 
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียดตามแนบ 
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดประมวลสาระชุดวิชา 92715 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์ หน่วยที่ 1-15 ตามแนบไฟล์ หน่วยที่ 1 หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 ุหน่วยที่ 6 หน่วยที่ 7 หน่วยที่ 8 หน่วยที่ 9 หน่วยที่ 10 หน่วยที่ 11 ุหน่วยที่ 12 หน่วยที่ 13 ุหน่วยที่ 14 และ หน่วยที่ 15 

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดการจัดสัมมนาฯของ นศ. รุ่นที่ 11 (MBA. COOP) (กลุ่มภาคเหนือ จ.เชียงใหม่) ซึ่งอยู่ในชุดวิชา 92718 การสัมมนาการบริหารธุรกิจสหกรณ์ ตามลิ้งค์แนบ https://youtu.be/J3y2s7EuW_w


แขนงวิชาการจัดการการเกษตร ภาคการศึกษา 2/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชา

ชุดวิชา 95794 วิทยานิพนธ์ 1,2,3,4 ครั้งที่ 1 (24-25 เมษายน 2564) 

ชุดวิชา 95794 วิทยานิพนธ์ 1,2,3,4 ครั้งที่ 2 (19-20 มิถุนายน 2564) 

ชุดวิชา 95795 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 (24-25 เมษายน 2564) ครั้งที่ 2 (19-20 มิถุนายน 2564) 

วันสุดท้ายของการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

       1. ภาคต้น/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 

       2. ภาคปลาย/2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

       3. ภาคพิเศษ/2563 วันที่ 31 ตุลาคม 2564 


แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกิจกรรมประจำชุดวิชากำหนดการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม ภาคเรียนที่ 2/2563

ชุดวิชา

วัน เวลา สถานที่

แขนงวิชาสหกรณ์

-ชุดวิชา 92713 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ ครั้งที่ 1 วันที่3-4 เมษายน 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 

-สัมมนาเข้ม ชุดวิชา 92713 สถิติและการวิจัยทางสหกรณ์ วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2564

-ชุดวิชา 92714 การบริหารการผลิตและการตลาด วันที่ 19-20 มิถุนายน 2564

-ชุดวิชา 92795 วิทยานิพนธ์ 3 และ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 พฤษภาคม  2564 

-ชุดวิชา 92794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ครั้งที่ 1 วันที่ 27-28 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 22-23 พฤษภาคม  2564 

-ชุดวิชา 92796 อบรมเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจสหกรณ์  วันที่ 22-25 เมษายน  2564 

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ปริญญาโท

สัมมนาเสริมชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ รุ่น 21 (online) 

สัมมนาเสริมชุดวิชา 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ตุลาคม 2563

สัมมนาเสริมชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา รุ่น 23(ครั้งที่1)   วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 

สัมมนาเข้มชุดวิชา 91901 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง รุ่น 10(ครั้งที่ 1) วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 

สัมมนาเสริมชุดวิชา 91727การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รุ่น 23(ครั้งที่ 1)วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563

สัมมนาเข้มชุดวิชา 91902 การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รุ่น 9(ครั้งที่ 1)   วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 

สัมมนาเข้ม วิทยานิพนธ์ (วพ.2) รุ่นที่ 21) วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 

สัมมนาเสริมชุดวิชา 91724 การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2) วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563 

สัมมนาเสริมชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา รุ่น 23 (ครั้งที่ 2วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563

สัมมนาเข้มชุดวิชา 91901 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรขั้นสูง รุ่น 9 (ครั้งที่ 2) วันที่ 19-20 ธันวาคม 2563

สัมมนาเสริมชุดวิชา 91722 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ รุ่น 21 (เผชิญหน้า) วันที่ 26-27 ธันวาคม 2563

สัมมนาเสริมชุดวิชา 91723 การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 2) วันที่ 9-10 มกราคม 2564

สัมมนาเสริมชุดวิชา 91727 การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รุ่น 23 (ครั้งที่ 2) วันที่ 16-17 มกราคม 2564

สัมมนาเข้มชุดวิชา 91902 การวิจัยขั้นสูงทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รุ่น 9 (ครั้งที่ 2) วันที่ 23-24 มกราคม 2564

สัมมนาเข้มวิทยานิพนธ์ (วพ.3)/อบรมโปรแกรม SPSS รุ่นที่ 21 วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมการเกษตร 2/2563

อบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมการเกษตร วันที่ แขนงวิชาการจัดการการเกษตร ภาคการศึกษา 2/2563

-ชุดวิชา 95711 การจัดการทรัพยากรเพื่อการจัดการการผลิตพืช ครั้งที่ 1 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564

-ชุดวิชา 95713 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์  ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 

-ชุดวิชา 95714 การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตสัตว์ ครั้งที่ 1 วันที่    ครั้งที่ 2วันที่      

-ชุดวิชา 95715 การจัดการธุรกิจการเกษตร   วันที่

-ชุดวิชา 95716 สัมมนาการจัดการธุรกิจการเกษตร   วันที่

-ชุดวิชา 95717 การจัดการทรัพยากรเพื่อป่าไม้ วันที่

-ชุดวิชา 95718  สัมมนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการป่าไม้ วันที่ 

-ชุดวิชา 95719  ปัญหาพิเศษทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 

-ชุดวิชา 95721 สัมมนาประเด็นด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพืช วันที่ 12-13 มิถุนายน 2564 

-ชุดวิชา 95722 การจัดการธุรกิจเพื่อการผลิตสัตว์ ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กรกฎาคม 2564

-ชุดวิชา 95724 การจัดการทรัพยากรในธุรกิจการเกษตร (MS Team)  ครั้งที่ 1 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564

-ชุดวิชา 95725 นวัตกรรมในธุรกิจการเกษตร  ครั้งที่ 1 วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 10-11 กรกฎาคม  2564 

-ชุดวิชา 95726  การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 

-ชุดวิชา 95727  การบริหารงานเพื่อการป่าไม้ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564   ครั้งที่ 2 วันที่  4 กรกฎาคม 2564    

อบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการเกษตร 2/2563

95796 อบรมเข้มประสบการณ์มหาบัณฑิตการจัดการเกษตร วันที่ 2-5 ก.ย. 2564 
 

ผู้เข้าชม 503 คน UPDATE วันที่ 4/5/2021 11:15:53 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin