บทความวิจัยของคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

@ บทความวิจัยเรื่อง "The Measurement of Savings Cooperatives Performance Efficiency as the Source of Funds for SMEs in Thailand" โดย รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
@ บทความวิจัยเรื่อง Past, present and future habitat suitable for gaur (Bos gaurus) in Thailand โดย ผศ.ดร.อิงอร ไชยเยศ และคณะ
 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
@ บทความวิจัยเรื่อง The Habitats of Cryptocoryne (Araceae) in the Chao Phraya River System: The Nan River and the Yom River in            Northern Thailand โดย อาจารย์ อ.สุธิดา มณีเอนกกุล และคณะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
ผู้เข้าชม 117 คน UPDATE วันที่ 9/19/2022 8:12:33 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin