รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย

ประธานกรรมการ

2

รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

กรรมการ

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ

กรรมการ

4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร

กรรมการ

5

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ

กรรมการ

6

อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย

กรรมการ

7

อาจารย์วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

กรรมการ

8

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เลขานุการ
9เลขานุการกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

10

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ


ผู้เข้าชม 120 คน UPDATE วันที่ 9/7/2022 11:00:45 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin