ระดับปริญญาเอก

แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน เวลา สถานที่
กำหนดการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา


ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน เวลา สถานที่

สัมมนาเข้ม ชุดวิชา 95903 การประเมินสถานการณ์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการการผลิตพืช 
สัมมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก (ด.พ. 5-8)

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564


วันที่ 16 พฤษภาคม 2564ผู้เข้าชม 270 คน UPDATE วันที่ 4/5/2021 10:10:20 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin