การเรียนรู้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาการสหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของสมาชิกสหกรณ์ เช่น การจัดการและการดำเนินงานการสหกรณ์ ธนกิจและบัญชีสหกรณ์เพื่อการจัดการ วิธีวิจัยทางสหกรณ์ และการบริหารธุรกิจสหกรณ์ด้านต่างๆ เป็นต้น 


ผู้เข้าชม 178 คน UPDATE วันที่ 10/29/2016 11:13:40 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin