วัตถุประสงค์

          1.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกฏิบัติเสริมทักษะทางด้านการเกษตร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

          1.2 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการทางด้านการเกษตรในเมืองสำหรับนักศึกษาและประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

          1.3 เพื่อใช้เป็นสถานที่วิจัยด้านการเกษตรสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

          1.4 เพื่อผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่ผู้ที่มารับบริการ


ผู้เข้าชม 243 คน UPDATE วันที่ 4/6/2021 4:51:35 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin