การบริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสกรณ์

             สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้ดำเนินการบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นพันธกิจหนึ่งของสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ของสาขาวิชาได้ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดินและจัดสรรตามแผนงานต่าง ๆ ทั้งแผนงานตามยุทธศาสตร์ แผนงานสาขาวิชา แผนงานหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด แผนงานพัฒนาชุมชน เป็นต้น

           ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จังหวัดนนทบุรีได้รับผลกระทบจากวิกฤติน้ำท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 สาขาวิชาภายใต้แผนงานโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด และแผนงานสาขาวิชา จึงได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาอาชีพการเกษตรโดยร่วมมือกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร นักศึกษา ศิษย์เก่า เกษตรกรและผู้นำชุมชนในการดำเนินโครงการตั้งแต่ ดังนี้

   2555   โครงการฟื้นฟูพืชสวนไร่นา

             โครงการต้นแบบร้านค้าชุมชน

             โครงการเยาวชนต้นแบบความสุขคนนนท์

   2556   โครงการค่ายเยาวชนเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี

             โครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

   2557    โครงการการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดนนทบุรี

   2558    โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนนทบุรี

   2559    โครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนนทบุรี

              โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

        นอกจากการดำเนินโครงการบริการวิชาแก่สังคมดังกล่าว คณาจารย์ยังได้บูรณาการกับการวิจัยซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินในปี 2558 คือโครงการแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ผู้นำชุมชน และองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเษตรของจังหวัดนนทบุรีและหาแนวทางพัฒนาร่วมกัน อีกทั้งโครงการวิจัยดังกล่าวยังเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในระดับปริญญตรีกับชุดวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และระดับปริญญาโทในการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้โดยการปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตามพื้นที่ที่กำหนดและนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์หาแนวทางพัฒนาต่อไปเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการดำเนินการแต่ละปีจะมีการประเมินผลและนำผลมาต่อยอดตามข้อเสนอแนะและเป้าหมายของคณาจารย์ในการพัฒนาการเกษตรจังหวัดนนทบุรี

                นอกจากนี้ในปี 2559 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นระยะที่ 2 ที่สาขาวิชาได้ร่วมมือกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่เกษตรกร เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว เป็นโครงการขยายเครือข่ายไปยังชุมชนบ้านเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยโครงการดังกล่าวมีผู้นำ และเกษตรกรจากจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบ้านเกาะเกิดซึ่งมีความโดดเด่นในการเป็นชุมชนโฮมสเตย์ให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ และการจากการดำเนินการบริการวิชาการแก่สังคมดังกล่าวทำให้คณาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เกษตรกรและผู้นำชุมชนมีการพัฒนามีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการประสานติดต่อกับหน่วยงาน การพึ่งพาตนเอง รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับคณาจารย์ของสาขาวิชาเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น จากโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการมากว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่องทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิจัยและการเรียนการสอน ชุมชนสามารถกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรของแต่ละชุมชน ซึ่งผู้นำเองได้นำเส้นทางดังกล่าวไปประยุกต์เป็นเส้นทางจักรยาได้ต้อนรับนักปั่นจักรยานจากชมรมนักปั่นจักรยาน และประสานงานกับท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีนำข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนชุมชนอำเภอเมืองคือคุณอนงค์ สันติเพ็ชรแห่งสวนไม้มงคลแก้วกาญจนา ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี จึงนับได้ว่าการบริการวิชาการแก่สังคมของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์บรรลุทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบูรณาการพันธกิจ และผลการดำเนินงานมีส่วนในการพัฒนาคณาจารย์ การเรียนการสอน ตลอดจนชุมชนและสังคม

การพัฒนาข้อมูลเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดนนทบุรี มีการนำข้อมูลจากการวิจัยฯ มาทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จัดทำโดยเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐ   แผ่นพับท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี และ โบรชัวร์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี 
ผู้เข้าชม 114 คน UPDATE วันที่ 12/26/2016 12:08:49 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin