วัตถุประสงค์ของสาขาวิชา

 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านส่งเสริมการเกษตร สหกรณ์ ธุรกิจการเกษตร การจัดการการผลิตพืชและสัตว์ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยระบบการศึกษาทางไกล

2. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและจัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านการเกษตร สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับเกษตรกร ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น ด้านเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

5. เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย

 

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

         1> เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

         2> เพื่อผลิตบัญฑิตทางด้านส่งเสริมการเกษตร

         3> เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศทางส่งเสริมการเกษตร

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ แขนงวิชาการจัดการการเกษตร

         1> มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการการจัดการด้านการเกษตร ธุรกิจการเกษตร หรือป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

         2> มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการการผลิตและผลผลิต รวมทั้งธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ

         3> สามารถนำความรู้ไปวางแผนและพัฒนาอาชีพการเกษตร ธุรกิจการเกษตรหรือการป่าไม้ให้ก้าวหน้า

         4> มีจรรยาบรรณในอาชีพและมีความสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อม

 

วัตถุประสงค์เฉพาะ แขนงวิชาสหกรณ์

 

         1> เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพบริหารธุรกิจด้านสหกรณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และสามารถนำองค์ความรู้ไปดำเนินการธุรกิจสหกรณ์ แนะนำส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลอื่นในขบวนการสหกรณ์ให้สามารถพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

         2> เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

         3> เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำความรู้บริหารธุรกิจด้านสหกรณ์ไปเผยแพร่และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โดยรวมในอนาคตต่อไป

 

ผู้เข้าชม 163 คน UPDATE วันที่ 10/16/2020 11:42:02 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin