การบริหารความเสี่ยงสาขาวิชา ปี 2559

1. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านเพิ่มเติม

2. แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน อ่านเพิ่มเติม

3. แบบรายงานการปฏิบัติการตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน อ่านเพิ่มเติม

ผู้เข้าชม 152 คน UPDATE วันที่ 10/28/2016 9:33:53 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin