บทความวิชาการสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

@ บทความวิชาการเรื่อง "เทคนิคการขยายพันธ์ผัก"  โดย ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

@ บทความวิชาการเรื่อง รัฐควรใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ "เป้าหมายที่แท้จริงเพื่อการพัฒนา" ตอนที่ 1 โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

© บทความวิชาการเรื่อ"Do Dairy Cooperatives perform their Own Business with the Technical Efficiency? : The Evidence from Dairy Cooperatives in Nakhon Ratchasima Province Area, Thailand" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

© บทความวิชาการเรื่อง "Technical Efficiency and Factors Influencing Technical Efficiency of Agricultural Cooperatives in Nonthaburi Province of Thailand" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

© บทความวิชาการเรื่อ"การบริการของนิเวศ" โดย อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

© บทความวิชาการเรื่อ"วัฒนธรรมไทยกับไม้วงศ์ยาง" โดย อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® บทความเรื่อง "การส่งเสริมความร่วมมือตลาดการค้าข้าวไทยและจีนภาย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร  อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

@ บทความวิชาการเรื่อง "Agricultural cooperatives ltd. and economic growth of Thailand" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ อ่านเพิ่มเติม

@ บทความวิชาการเรื่อง "ปัจจัยในการพิจารณาคัดเลือกโคและการจัดการโคก่อนเข้าขุน" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์ อ่านเพิ่มเติม

® แนวการศึกษาเรื่อง "การจัดการการผลิตกุหลาบโดย อาจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา อ่านเพิ่มเติม

® แนวการศึกษาเรื่อง "การจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการจัดภูมิทัศน์" โดย อาจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา อ่านเพิ่มเติม

© บทความวิชาการเรื่อง "การกำหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล อ่านเพิ่มเติม

© บทความวิชาการเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย:ตอนที่ 1 อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการจัดการโลจิสติกส์" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล  อ่านเพิ่มเติม

® บทความวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมการเกษตรในยุคไร้พรมแดน" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย บรรยายในการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต นักศึกษาวิชาเอกส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๕ อ่านเพิ่มเติม

© บทความวิชาการเรื่อง "การปรับตัวภาคเกษตรสู่อาเซียนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย บรรยายในการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต นักศึกษาวิชาเอกวิชาเอกส่งเสริมการเกษตร ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ.อ่านเพิ่มเติม

® บทความวิชาการเรื่อง "การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการแข่งขันในเวทีโลก" โดย อาจารย์เอ็นนู ซื่อสุวรรณ อดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ อ่านเพิ่มเติม

® บทความวิชาการ เรื่องการประเมินหลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่องการดำรงชีวิตตามวิถีเศรษฐฏิจพอเพียง โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม และคณะ อ่านเพิ่มเติม

 โครงการศึกษาเพิ่มเติม ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เรื่อง Study on Diversity and Evolution of Araceae Plants อ่านเพิ่มเติม

® บทความวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสหกรณ์" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรชัย สิงหฤกษ์ อ่านเพิ่มเติม

® บทความวิชาการเรื่อง "การกำหนดวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล อ่านเพิ่มเติม

® บทความวิชาการเรื่อง "อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® บทความวิชาการเรื่อง "แนวคิดและตัวอย่างการจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

® บทความวิชาการเรื่อง " รูปแบบการผลิตสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กันตนามัลลกุล อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

ผู้เข้าชม 133 คน UPDATE วันที่ 2/8/2022 10:12:02 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin