โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 59

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ลำดับ

หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

แผนงาน

ผลงาน

1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกผักปลอดภัยในเมือง

อาจารย์ ดร.ปาริชาติ ดิษฐกิจ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตและการบริโภค เนื้อ นม ไข่ ที่ปลอดภัย

อาจารย์ ดร.วรินธร   มณีรัตน์

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3

โครงการเรียนรู้ปลูกผักเพื่อเสริมสร้างทักษะเด็กพิการบ้านนนทภูมิ

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ เธียรหิรัญ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

4

โครงการอาหารปลอดภัยในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อาจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

5

โครงการตลาดความรู้สินค้าเกษตรปลอดภัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

6

โครงการนำข้อค้นพบจาการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐศาสตร์พอเพียง"  ไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ

4

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

7

โครงการพัฒนา STOU MOOC เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (STOU MOOC for Life Long Learning) เรื่อง การวิจัยเชิงทดลองทางการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ

5

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

ลำดับ

หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

แผนงาน

ผลงาน

8

โครงการพัฒนา STOU MOOC เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (STOU MOOC for Life Long Learning)  เรื่อง แมลงกับการผลิตทางการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  รุ่งโรจน์วณิชย์

5

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

9

โครงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ชุมชนบ้านสามยาว จังหวัดบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา  บรรจงศิริ

3

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

10

โครงการ พัฒนา LOM ประกอบการเรียนการสอนพืชเศรษฐกิจ เรื่อง ช่วงแสงกับการผลิตพืช

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  จิตตลดากร

5

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

11

โครงการกิจกรรมวันสถนาปนา มสธ. ครบรอบ 38 ปี

อาจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ

หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

แผนงาน

ผลงาน

1

โครงการพัฒนาการนำเสนออย่างนักส่งเสริม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ 

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

2

การสร้างสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้นเพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการการเกษตร

อาจารย์ณรัฐ  รัตนเจริญ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3

การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการห่วงโซอุปทานอาหารปลอดภัย

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

4

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา  ขลิบทอง

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแขนงวิชาสหกรณ์

ลำดับ

หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

แผนงาน

ผลงาน

1

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการลดค่าใช้จ่ายและการออมของนักเรียนในเขตลาพร้าว กรุงเทพมหานคร

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

2

โครงการอบรมเยาวชนเกษตรและสหกรณ์เพื่อพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์  ศิลปศร

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

ผู้เข้าชม 244 คน UPDATE วันที่ 10/25/2016 3:27:24 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin