โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปี 60

1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแขนงวิชาการจัดการการเกษตร

ลำดับ

หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

แผนงาน

ผลงาน

1

โครงการขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนนทบุรี อ่านเพิ่มเติม...

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

1

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

2

โครงการผู้สูงอายุกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์

1

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3

โครงการเสริมสร้างกลุ่มชุมชนผู้ปลูกผักและผลไม้ในเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

4

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิตและการบริโภคไข่

รองศาสตราจารย์ ดร.

จิตติมา กันตนามัลลกุล

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

5

โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการผสมเทียมสุกรเบื้องต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ วงส์พิเชษฐ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

6

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตและการบริโภคเนื้อและนมที่ปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร. วรินธร

มณีรัตน์

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

7

โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดสมุทรสาคร

อาจารย์ สุธิดา มณีอเนกคุณ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

8

โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการนำชมและแนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน อ่านเพิ่มเติม...

อาจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

ลำดับ

หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

แผนงาน

ผลงาน

9

โครงการอบรมความรู้ในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรยุคเกษตรกรรม 4.0 อ่านเพิ่มเติม....

อาจารย์ ดร.ธำรงเจต พัฒมุข

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

10

โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การศึกษาวิจัยการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสาน (IWRM) ของประเทศและการผลักดันสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำกลอง

รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ

3

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

11

โครงการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของนายตรีกำแหง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม....

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

3

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

12

โครงการกิจกรรมวันสถนาปนา มสธ. ครบรอบ 39 ปี

อาจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ

หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

แผนงาน

ผลงาน

1

โครงการผลิตวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการการเกษตรด้วยสมาร์ทโฟน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรัฐ  รัตนเจริญ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

2

โครงการการเขียนเพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3

โครงการอบรมความรู้เกษตรปลอดภัยและตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย

อาจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

4

โครงการส่งเสริมการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนสินค้าและบริการทางการเกษตร

อาจารย์ เจนณรงค์ เทียนสว่าง

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

5

โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม...

องศาสตราจารย์ ดร. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

6

โครงการแนวทางการพัฒนาการเกษตรเชิงธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร. พลสราญ สราญรมย์

4

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

7

โครงการโอกาสของเกษตรกรในการทำเกษตรอย่างมีความสุข

อาจารย์ เพชร ทวีวงษ์

4

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมแขนงวิชาสหกรณ์

ลำดับ

หน่วยงาน/ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

แผนงาน

ผลงาน

1

โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าสินค้าเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ่านเพิ่มเติม.....

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

2

โครงการพัฒนาเครือข่ายการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่านเพิ่มเติม....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัลย์  ศิลปศร

2

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

3

โครงการการอ่านและการใช้ประโยชน์จากงบการเงินของบุคคลทุกฝ่ายในสหกรณ์

รองศาสตราจารย์ ส่งเสริม หอมกลิ่น

4

ปิดโครงการ พร้อมส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

 

ผู้เข้าชม 111 คน UPDATE วันที่ 11/6/2017 10:45:25 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin