1. แผนบริหารความเสียงของสาขาวิชาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (บสน.1) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
2. หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
3. แบบรายงานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (บสน.2) ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
4. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้เข้าชม 112 คน UPDATE วันที่ 10/22/2019 9:11:13 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin