การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ หรือ ติดต่อสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้ที่โทร. 0-2503-3577 และ 0-2504-8046 ถึง 9 ในวันและเวลาราชการ

ผู้เข้าชม 542 คน UPDATE วันที่ 12/25/2012 5:28:35 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin