สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

|ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา |หลักสูตรการศึกษา | กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 2 ระดับ 5 หลักสูตร คือ

 

ระดับปริญญาเอก

 
1.
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554-TQF)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
 

ระดับปริญญาโท

 
1.
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
 
2.
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
 
3.
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554-TQF)
  ระยะเวลาการศึกษา
    -  ระดับปริญญาเอกมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 9 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
    -  ระดับปริญญาโทมีระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
  ระบบการสอนด้วย e-Learning
     
  หมายเหตุ  กำหนดเวลาการเปิดสอนหลักสูตรในแต่ละระดับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

E-book หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Doctor of Philosophy Program in Agricultural Extension and Development
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  อักษรย่อ ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy (Agricultural Extension and Development)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ Ph.D. (Agricultural Extension and Development)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
 
2.
มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือการเกษตรอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบคะแนน 4.00 และ
 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
  หมายเหตุ   1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด                     
                   2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทตำ่กว่า 3.5 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ และอาจกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   3. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-4 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกาาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิดหรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นควรให้เข้าศึกาา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา
     

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและพัฒนา
Doctor of Philosophy Program in Crop Production Management and Development
 ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา)
 อักษรย่อปร.ด. (การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา)
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษDoctor of Philosophy (Crop Production Management and Development)
 อักษรย่อภาษาอังกฤษPh.D. (Crop Production Management and Development)
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือสาขาวิชาอื่นๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ รับรอง
 
2.
มีประสบการณ์การทำงานด้านการเกษตรหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และ

 
4.
มีความรู้ภาษาอังกฤษโดยสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ผลการทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี
นับถึงวันที่ยื่นใบสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
 หมายเหตุ   1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มิใช่ทางการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด                    
                   2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ต่ำกว่า 3.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากประสบการณ์และอาจกำหนดให้ศึกษาชุดวิชาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   3. 
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 4 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาทและลุแก่โทษในการกระทำจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
Master of Agriculture Program in Agricultural Extension and Development
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Extension and Development)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Extension and Development)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 
2.
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาการเกษตร หรือกิจกรรมอื่นที่ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 
3.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้ ดดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  หมายเหตุ  1. ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เเกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ส่งเสริมการเกษตร หรือพัฒนาการเกษตร ต้องศึกษาเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 91720 การส่งเสริมการเกาตรเพื่อการพัฒนา
                 2. ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 
จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อม
 
.
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร 
Master of Agriculture Program in Agricultural Resources Management
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  อักษรย่อ กษ.ม. (การจัดการทรัพยากรเกษตร)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Agriculture (Agricultural Resources Management)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Ag. (Agricultural Resources Management)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร หรือสาขาวิชาอื่นๆ และ
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
  หมายเหตุ  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น ต้องศึกษาเพิ่มอีก 1 ชุดวิชา คือ ชุดวิชา 95720 การเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากร
    2. ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
                   3. 
ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1-2 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อม
 
.
     

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ
Master of Business Administration Program in Cooperatives
  ชื่อปริญญา
 
ชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)
  อักษรย่อ บธ.ม. (สหกรณ์)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Business Administration (Cooperatives)
  อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.B.A. (Cooperatives)
  คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1.
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
 
2.
มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.30
3. กรณีผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีต่ำกว่า 2.30 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

  หมายเหตุ   ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-3 จะต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และต้องไม่เคยถูกให้ออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา อันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อม
 
.
     


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 12272 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์สารสนเทศ โทร. 0-2504-7788

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels และ Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำข้อมูลโดย ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำนักวิชาการ
จัดทำระบบโดย คณะทำงานบริหารสารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Last updated: 14-June-2012 4:30 PM
©2002-2011 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved.

 

ผู้เข้าชม 294 คน UPDATE วันที่ 4/10/2023 12:05:36 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin