การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) แขนงวิชาสหกรณ์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า

    นักศึกษาใหม่ที่สมัครเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 โปรดทราบ!!!

    ด้วยแขนงวิชาสหกรณ์ ได้มีการปรับโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ซึ่งนักศึกษาสามารถ

ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ

 

 

 

 

 

ผู้เข้าชม 238 คน UPDATE วันที่ 6/19/2013 4:23:11 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin