การจัดการความรู้ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

คณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้เข้าร่วมอบรม และสัมมนาในเรื่องต่างๆดังนี้
© โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 14  ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 โดย รศ.ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ  ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร ผศ.เจนณรงค์ เทียสว่าง และ อ.เพชร ทวีวงษ์ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 
© โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Natural Craft Tea" ณ ไร่รื่นรมย์ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2565 โดย ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ และ ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

© โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม โดย อ.ดร.อภิษฏา เรืองเกตุ และ อ.จิราพร ว่องไววิริยะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

© โครงการอบรมออนไลน์สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R โดย ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา และ อ.ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

© โครงการอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคม รุ่นที่ 1 โดย ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ และ รศ.ดร สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ,ประเด็นการอบรม 

© การฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS โดย ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ และรศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

© การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) โดย ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ และรศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

© การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ โดย อาจารย์เพชร ทวีวงษ์ และอาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง อ่านเพิ่มเติม

® การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้น้ำและปุ๋ยทางน้ำแก่พืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย อ.ปาริชาติ ดิษฐกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

 ® การฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรม LISREL ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์ และ รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลกุล" อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563" โดย ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ และ ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ "Phyton for Analytics (National University of Singapore)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรม "โครงการการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ และพืชเครื่องดื่ม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ดิษฐกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรมออนไลน์ "หลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับการสอนออนไลน์ในยุค Digital Disruption" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรม "การออกแบบสวนและภูมิทัศน์" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


 
ผู้เข้าชม 115 คน UPDATE วันที่ 12/22/2022 10:55:50 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin