การจัดการความรู้ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

คณาจารย์ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ได้เข้าร่วมอบรม และสัมมนาในเรื่องต่างๆดังนี้

© โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม โดย อ.ดร.อภิษฏา เรืองเกตุ และ อ.จิราพร ว่องไววิริยะ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

© โครงการอบรมออนไลน์สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R โดย ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา และ อ.ดร.บดินทร์ วงศ์พรหม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม 

© โครงการอบรมประเมินผลตอบแทนทางสังคม รุ่นที่ 1 โดย ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ และ รศ.ดร สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ,ประเด็นการอบรม 

© การฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วยโปรแกรม AMOS โดย ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ และรศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

© การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) โดย ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ และรศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม   

© การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางวิชาการ โดย อาจารย์เพชร ทวีวงษ์ และอาจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง อ่านเพิ่มเติม

® การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการให้น้ำและปุ๋ยทางน้ำแก่พืช คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย อ.ปาริชาติ ดิษฐกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...

 ® การฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรม LISREL ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์ และ รศ.ดร.จิตติมา กันตนามัลกุล" อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563" โดย ผศ.ดร.จรรยา สิงห์คำ และ ผศ.ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ "Phyton for Analytics (National University of Singapore)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรม "โครงการการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ และพืชเครื่องดื่ม" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ดิษฐกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรมออนไลน์ "หลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับการสอนออนไลน์ในยุค Digital Disruption" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

® การฝึกอบรม "การออกแบบสวนและภูมิทัศน์" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


 
ผู้เข้าชม 3766 คน UPDATE วันที่ 8/22/2022 12:57:05 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin