โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ลำดับ

ชื่อโครงการ

ชื่อหัวหน้าโครงการ

 

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่จัดโครงการ

มติคณะทำงานฯ

 

ผู้ร่วมโครการ

 

 

 

 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

 

 

 

 

 

 

1

โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ในการประกอบการธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ ยุคไทยแลนด์ 4.0

รศ. ดร.อนุชา   ภูริพันธุ์ภิญโญ

  น.ส. สุกัญญา  สุขวุฒิ

นักเรียน

วิทยาลัยเทคนิกมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร

ดำเนินการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย

 

2

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับบุคลากรของสหกรณ์ในจังหวัดราชบุรี

ผศ. วิลาวัลย์     ศิลปศร

รศ.ส่งเสริม  หอมกลิ่น    

น.ส.สุกํญญา  สุขวุฒิ

ข้าราชการ/บุคลการทางการศึกษา

จังหวัดราชบุรี

ดำเนินการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย

 

3

โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยสารชีวภัณฑ์เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย

ผศ. ดร.จรรยา  สิงห์คำ

ผศ. ดร. ปริชาติ ดิษฐกิจ    

อ.ดร.วรรธนัย อ้นสำราญ

เกษตรกร

จังหวัดมุกดาหาร

ดำเนินการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย

 

4

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืม

รศ.ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

  ดูในเล่มรายงาน

เกษตรกร

มสธ. นนทบุรี

ดำเนินการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย

 

5

โครงการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอินทรีย์เพื่อสงเสริมการทำเกษตรปลอดภัยในโรงเรียน

อ. ดร.วรรธนัย อ้นสำราญ

ผศ. ดร. ปริชาติ ดิษฐกิจ

 ผศ. ดร.จรรยา  สิงห์คำ         อ.ดร.สุธิดา  มณีเอนกคุณ 

อ.ดร.ธำรงเจต  พัฒมุข

นักเรียน/ประชาชนทั่วไป/ข้าราชการ/บุคลการทางการศึกษา

นนทบุรี

ดำเนินการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย

 

6

โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูจังหวัดนนทบุรีในการเรียนการสอนและส่งเสริมอาหารและเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ. ดร.ปริชาติ      ดิษฐกิจ

รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ      

อ. ดร.วรรธนัย อ้นสำราญ

ผศ. ดร.จรรยา  สิงห์คำ         ผศ.ดร.บุณฑริกา นันทา   

อ.ดร.ธำรงเจต  พัฒมุข

นักเรียน/ข้าราชการ/บุคลการทางการศึกษา

มสธ. นนทบุรี

ดำเนินการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย

 

7

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตและการแปรรูปเนื้อสัตว์และน้ำนมที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

ผศ. ดร. วรินธร      มณีรัตน์

รศ.ดร.มณฑิชา  ทซาคำ   

ผศ.เถลิงศักดิ์  อังกรุเศรณี   

อ.ดร.บดินทร์  วงศ์พรหม

เกษตรกร

มสธ. นนทบุรี

ดำเนินการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย

 

8

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดบึงกาฬ

รศ. ดร.จิตติมา  กันตนามัลลกุล

อ.ดร.พลสราญ  สราญรมย์

น.ส.สุกัญญา  สุขวุฒิ

เกษตรกร

จังหวัดบึงกาฬ

ดำเนินการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย

 

9

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าจากสินค้าทางการเกษตร

ผศ.ดร.นารีรัตน์   สีระสาร

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  นามวงศ์

อ.ดร.ธำรงเจต  พัฒมุข

เกษตรกร

 จังหวัดบุรีรัมย์

ดำเนินการส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เรียบร้อย

 


ผู้เข้าชม 115 คน UPDATE วันที่ 8/21/2019 1:04:38 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin