เอกลักษณ์ (Uniqueness)

"เป็นสาขาวิชาที่จัดการศึกษาทางไกล ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม"


อัตลักษณ์

"ใฝ่เรียนรู้สู่การปฎิบัติ และการพัฒนา"


ผู้เข้าชม 119 คน UPDATE วันที่ 10/16/2020 1:02:11 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin