แขนงวิชาสหกรณ์

 

รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น

วุฒิการศึกษา
บธ.ม. (บริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
                        ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8146
อีเมลล์ songserm.hom@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ  การบริหารจัดการ การเงิน การผลิต การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย และการจัดทำแผนธุรกิจทางด้านสหกรณ์
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ

วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Economics), Ph.D. (Statistics) M.S. (Business Economics) Oklahoma State University
                        วท.ม.,วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8099
อีเมลล์ puanucha@windowslive.com
ความเชี่ยวชาญ
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รศ.ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ.png
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รอดสมบุญ

วุฒิการศึกษา 
Ph.D. (Natural Resource Economics) West Virginia University, 
                         M.sc. (Agricultural and Applied Economics) Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 
                         วท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์
0 - 2504 – 8188
อีเมลล์ rodsomboon@Yahoo.com
ความเชี่ยวชาญ การตลาด การผลิตสหกรณ์
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์จีราภรณ์ สุธัมมสภา

วุฒิการศึกษา 
M.S.(Business Systems) Monash University, Australia,
                        พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
                        วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
                        วท.บ.(ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์
0 - 2504 – xxxx
อีเมลล์ wilawan0075979@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานคอมพิวเตอร์
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์วิลาวัลย์ ศิลปศร

วุฒิการศึกษา 
วท.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
                         บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์
0 - 2504 – 8158
อีเมลล์ wilawan0075979@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์ กลุ่มสหกรณ์
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ ดร.บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์

วุฒิการศึกษา 
 Doctor of Business Administration (D.B.A.) Asian Institute of Technology
                         บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), นศ.บ. (สื่อสิ่งพิมพ์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โทรศัพท์ 0 - 2504 – xxxx
อีเมลล์ boriboon60@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ ด้านการเงิน การลงทุน สินเชื่อ
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วรชัย สิงหฤกษ์                                                                                                                              วุฒิการศึกษา ร.ด. (การจัดการ-ทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร,                                                                                ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์),                                                      บธ.บ. (คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร                                                                       โทรศัพท์ 0-2504-8159                                                                                                                                                           อีเมลล์ mailto:warachai.sin@stou.ac.th, warachai.sin@gmail.com                                                                                ความเชี่ยวชาญ  ด้านสหกรณ์ การวิจัย ทรัพยากรมนุษย์ และสารสนเทศในสหกรณ์                                                      ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ นามวงศ์
ผู้แทนแขนงวิชาสหกรณ์
วุฒิการศึกษา
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์), วท.ม. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
                        ค.อ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (อุตสาหกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8144
อีเมลล์
siriluck.nam@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ  กลุ่มอาชีพสหกรณ์ และกลุ่มอาชีพเกษตรกร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้เข้าชม 129 คน UPDATE วันที่ 10/6/2022 9:57:00 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin