ความเป็นมา

           

          สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2525 ภายใต้ชื่อ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากในขณะนั้นได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร  และแขนงวิชาสหกรณ์ วิชาเอกสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนต่อมหาวิทยาลัยเปิด 2521” โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและจัดทำโครงการ ผลการวิจัยดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มีผู้สนใจสาขาวิชาทางเกษตรเป็นจำนวนมากในจำนวนสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับหนึ่งจาก 10 สาขาวิชา ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2522 ให้มีโครงการจัดตั้งสาขาวิชาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ

          ต่อมา สาขาวิชาฯ ได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

          พ.ศ. 2534 หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการป่าไม้

          พ.ศ. 2538 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช และแขนงวิชาธุรกิจการเกษตร วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

         พ.ศ. 2543 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์  แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) และหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

         พ.ศ. 2550 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ และวิชาเอกธุรกิจการเกษตร

          พ.ศ. 2551 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ) 

          พ.ศ. 2554 หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

          พ.ศ. 2554 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

          พ.ศ. 2554 หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

          พ.ศ. 2554 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ) 

          เพื่อให้ชื่อสาขาวิชาครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจาก ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เป็น เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ตามที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและวิทยฐานะให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยจัดการเรียนการสอนตามระบบเปิดที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนในด้านการเกษตรและสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรและสหกรณ์ อันจะส่งผลให้มีความรักต่อธรรมชาติ และปรารถนาจะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศสืบไป

             

                                                                                                                                                                                                               

 

 

ผู้เข้าชม 174 คน UPDATE วันที่ 11/19/2012 10:35:33 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin