ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ

1. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วนาลัย วิริยะสุธี ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม......
2. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.อิงอร ไชยเยศ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Environment and Natural Resources Journal ค.ศ. 2021 อ่านเพิ่มเติม......
3. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.อิงอร ไชยเยศ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร PLUS ONE ฉบับที่ 17(หน้า 1-13) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCOPUS: Q1
    ค่า Impact factor 3.752 อ่านเพิ่มเติม......
4. ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.นาลัน แป้นปลื้ม ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ในสาขาธุรกิจการเกษตร อ่านเพิ่มเติม......

ผู้เข้าชม 225 คน UPDATE วันที่ 9/27/2022 8:37:57 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin