ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ

1. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วนาลัย วิริยะสุธี ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี 2563 อ่านเพิ่มเติม......
2. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.อิงอร ไชยเยศ และคณะที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Environment and Natural Resources Journal ค.ศ. 2021 อ่านเพิ่มเติม......
ผู้เข้าชม 334 คน UPDATE วันที่ 8/6/2021 6:44:24 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin