แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

อ.แอ๋ว.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ


วุฒิการศึกษา
Ph.D. (Community Development) University of the Philippines at Los Banos,
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมลล์ mailto:agashben@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Extension Education) University of the Philippines at Los Banos,
วท.ม., วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8164
อีเมลล์ arkjin@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมการเกษตรและที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ สีสังข์

วุฒิการศึกษา Ed.D., M.S. (Agricultural and Extension Education) Mississippi State University, วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โทรศัพท์ 0 - 2504 - 8157

อีเมลล์ sunan.see@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการเกษตร การเกษตรระหว่างประเทศ
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

IMG_4062.JPG

รองศาสตราจารย์ บำเพ็ญ เขียวหวาน

วุฒิการศึกษา วท.ม.เกษตรศาสตร์ (ส่งเสริมการเกษตร), วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8154
อีเมลล์ bumpen.keo@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาชนบท การพัฒนาองค์กรและผู้นำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรอินทรีย์
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม

วุฒิการศึกษา Ph.D. (Agricultural Education) Oklahoma State University,
วท.ม.,วท.บ. (ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8149, 02-503-3577
อีเมลล์ sineenuch.san@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: ส่งเสริมการเกษตร และศึกษาเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ  

วุฒิการศึกษา Ph.D.(Agricultural and Extension Education) Mississippi State University,USA.
กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช,
วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8143
อีเมลล์ chalermsak.too@stou.ac.th, artoom@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การปลูกสร้างสวนป่า, สื่อและการถ่ายทอด
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

วุฒิการศึกษา Ph.D.(Agricultural Resources and Environmental Economics), Chinese Academy of Agricultural Sciences, CAAS, Beijing, Republic of China (RPC)

วท.ม.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

BA. Chinese Literature Hua Qiao University

โทรศัพท์ 0 - 2504 – 8085 
อีเมลล์ seerasarn@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร, การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร, เกษตรอินทรีย์/มาตรฐานสินค้าเกษตร, ธุรกิจในงานส่งเสริมการเกษตร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, นวัตกรรมสินค้าเกษตร, การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการเกษตรระหว่างประเทศ

ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรัฐ รัตนเจริญ (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกต่างประเทศ)

วุฒิการศึกษา วท.ม., วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-2504-8047
อีเมลล์ narat.rat@stou.ac.thnarat.stou@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนณรงค์ เทียนสว่าง 

ผู้แทนแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร

วุฒิการศึกษา วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
โทรศัพท์ 02-5048047
อีเมลล์ janenarong.tie@stou.ac.th
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

IMG_4008.jpeg

อาจารย์ เพชร ทวีวงษ์ 
วุฒิการศึกษา กษ.ม. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
โทรศัพท์ 02-5048488
อีเมลล์ taveevong@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

IMG_4060.JPG

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์
วุฒิการศึกษา: ปร.ด. (ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
Master of International of Business; University of Wollongong, วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)

โทรศัพท์ 02-504-8568
อีเมลล์:  oh1981@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ: การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ประวัติและผลงานทางวิชาการ

ผู้เข้าชม 183 คน UPDATE วันที่ 9/8/2022 2:51:41 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin