ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ระดับปริญญาโท
ตรวจสอบสัมมนาเสริม การ Download แผนกิจกรรม และข่าวต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ..อ่านต่อ 5 เมษายน 2564
ระดับปริญญาเอก
ตรวจสอบสัมมนาเข้ม Download ชุดวิชา และติดตามข่าวสารต่างๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก..อ่านต่อ 5 เมษายน 2564
ระดับปริญญาตรี
ตรวจสอบการสอนเสริม กิจกรรมและข่าวต่างๆ ของนักศึกษาปริญญาตรี ..อ่านต่อ 8 กันยายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
การเข้าใช้ระบบ Microsoft Team เพื่อการเรียนการสอนทางไกลของนักศึกษา
รายละเอียดคู่มือการเข้าใช้ระบบ Microsoft Team ด้านการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา..อ่านต่อ 10 เมษายน 2566
ประกาศรับสมัครนักศึกษา/ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตร หลักสูตรบริหารธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน ประจำปี 2565
..อ่านต่อ 29 กันยายน 2565
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของสาขาวิชาฯ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ
..อ่านต่อ 27 กันยายน 2565
ประกาศ ....รายชื่อคณาจารย์ประจำศูนย์วิทยพัฒนาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
  รายชื่อคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ของศุนย์วิทยพัฒนาต่างๆ ค่ะ นักศึกษาสามารถปรึกษาเรื่องการเรียนการสอนจากอาจารย์ประจำศูนย์ฯของตนได้ค่ะ ..อ่านต่อ 22 กรกฎาคม 2564
กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564
ภาพกิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564..อ่านต่อ 9 เมษายน 2564
เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการสาเร็จการศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์


..อ่านต่อ 5 เมษายน 2564

 การลงทะเบียนชุดวิชา 90307 การผลิตพืช ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2561 เป็นต้นไป..... 

..อ่านต่อ 16 สิงหาคม 2562
การลงทะเบียนชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2560 เป็นต้นไป
 ประกาศ !!! ตั้งแต่ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เป็นต้นไป นักศึกษาในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 จะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 93469 การวิจัยทางการจัดการการผลิตสัตว์ แทน ชุดวิชา 93434 ระบบสารสนเทศและการวิจัยเพื่อการจัดการการผลิตสัตว์
..อ่านต่อ 10 กันยายน 2560
การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ walk-in exam
รายละเอียดการสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์หรือ walk-in exam..อ่านต่อ 9 เมษายน 2560
การตรวจสอบการลงทะเบียนและการส่งเอกสารแก่นักศึกษาผ่านเว็บไซต์
..อ่านต่อ 8 มีนาคม 2559
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) แขนงวิชาสหกรณ์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า
..อ่านต่อ 19 มิถุนายน 2556
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต (กษ.บ.) แขนงวิชาการจัดการการเกษตร วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์
..อ่านต่อ 1 มิถุนายน 2556
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความเห็นชอบในหลักสูตรระดับปริญญาโท
..อ่านต่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556
การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
..อ่านต่อ 25 ธันวาคม 2555

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin