คณะกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต เวชกิจ

  ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา

รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชาฯ

3

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

4

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑิชา พุทซาคำ

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

5

รองศาสตราจารย์ ดร.สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

6

อาจารย์ ดร.สุธิดา มณีอเนกคุณ

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

8

รองศาสตราจารย์วรชัย สิงหฤกษ์

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

9

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวัต เจียมจิณณวัตร

กรรมการประจำสาขาวิชาฯ

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์คำ

เลขานุการประจำสาขาวิชาฯ

 นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ

ผู้ช่วยเลขานุการประจำสาขาวิชาฯ 

 

 

 

ผู้แทนหลักสูตรและผู้แทนวิชาเอก

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ได้แต่งตั้งผู้แทนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาดำเนินงานต่างๆ ของหลักสูตรและของวิชาเอก ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ชื่อ-สกุล

  1. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

(แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลสราญ สราญรมย์

  2. หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต

(แขนงวิชาการจัดการการเกษตร)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

(แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ))

รองศาสตราจารย์วรชัย สิงหฤกษ์

 

ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาโท

ชื่อ-สกุล

  1. หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร         

       วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.จินดา ขลิบทอง

  2. หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการจัดการการเกษตร     

       วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คงสม

  3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แขนงวิชาสหกรณ์ (พหุวิทยาการ)

รองศาสตราจารย์ส่งเสริม หอมกลิ่น

 

ผู้แทนหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ชื่อ-สกุล

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตร 

วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

      และการพัฒนา 

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ


รองศาสตราจารย์ ดร.สัจจา บรรจงศิริ


 

ผู้แทนวิชาเอก

  ชื่อ-สกุล        

1. วิชาเอกส่งเสริมการเกษตร

รศ. ดร. เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

2. วิชาเอกสหกรณ์

ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ นามวงศ์

3. วิชาเอกการจัดการการผลิตพืช

ผศ. ดร. ปริชาติ ดิษฐกิจ

4. วิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์

ผศ. ดร. วรินธร มณีรัตน์

5. วิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ผศ. ดร. อิงอร ไชยเยศ

6. วิชาเอกธุรกิจการเกษตร

ผศ. ดร. นาลัน แป้นปลื้ม

ผู้เข้าชม 6372 คน UPDATE วันที่ 7/6/2021 10:13:49 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin