รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย

ประธานกรรมการ

2

ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว

กรรมการ

3

ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา

กรรมการ

4

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย

กรรมการ

5

รองศาสตราจารย์บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ

กรรมการ

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ

กรรมการ

7

อาจารย์ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย

กรรมการ

8

อาจารย์สุพัตรา ธนเสนีวัฒน์

กรรมการ

9

อาจารย์เอ็นนู ซื่อสุวรรณ์

กรรมการ

10

อาจารย์ธีรศักดิ์ อุรุณานนท์

กรรมการ

11

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

เลขานุการ

12

เลขานุการคณะกรรมการประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

13

หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าชม 4825 คน UPDATE วันที่ 1/23/2019 10:48:21 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin